Jämställdhetspolicy och handlingsplan för 2022-2023

Jämställdhet handlar om en likabehandling mellan könen (kvinna och man). Föreningen ska ge samma förutsättningar för personer av de olika könen att delta i föreningens verksamhet. Idrottandet värdesätts lika oavsett kön och resurserna fördelas likvärdigt och rättvist.

Nuläge: kartläggning om fördelning mellan könen i föreningens olika grupper:

Styrelsen:
6 medlemmar + 2 suppleanter, varav 2 kvinnor och 4 män + 2 kvinnor = 50/50

Tränare:
6 st varav 1 kvinna och 5 män

Ledare: 
4 st varav 3 kvinnor och 1 man

Aktiva:
80 st varav 22 kvinnor och 58 män

Föreningens mål gällande jämställdhet utgående från idrottsrörelsens gemensamma jämställdhetsmål är:

  • erbjuda likvärdiga förutsättningar (träningsanläggning, material, träningstider, tävlingar) för att utöva sin idrott inom föreningen oavsett kön. 
  • erbjuda samma möjligheter till ledarutbildning oavsett kön
  • fördela av resurserna rättvist mellan könen
  • erbjuda tränar- och ledarroller till både kvinnor och män oavsett om det är en grupp för män, kvinnor eller både och. Sträva till att båda könen finns representerade som tränare i de olika grupperna.
  • jobba för en jämn könsfördelning i styrelsen och sektionerna.

Handlingsplan:

Vad ska göras:
Erbjuda kvinnor tränaruppdrag genom direkt kontakt istället för en allmän förfrågan.

Vad vill vi uppnå och varför:
Få fler kvinnor att åta sig tränaruppdrag då det förhoppningsvis skulle locka fler flickor att fortsätta idrotta inom föreningen.

Vilka effekter vill vi uppnå:
Få fler aktiva flickor i verksamheten

2022-2023 kommer vi att jobba med:
Vid uppstart av nya grupper sträva till att ha både en manlig och kvinnlig ledare. Vid byte av ledare i existerande grupper – tillfråga minst en kvinna.

 

Hammarland augusti 2022
Styrelsen 

Rulla till toppen