Föreningens stadgar

Här finns föreningens stadgar som reviderades på vårmötet i april 2021.

Stadgar för Hammarlands Idrottsklubb.

§1 Ändamål
Hammarlands Idrottsklubb, med hemort i Hammarland, stiftad den 14.4.1941, har till ändamål att väcka och höja intresset för idrott och kroppskultur, utbilda goda idrottare och verka för gott kamratskap. Klubben försöker uppnå ovannämnda ändamål genom att för sina aktiva medlemmar anordna instruktionstillfällen och träningstillfällen i olika idrottsgrenar och därjämte tävlingar såväl inom klubben som med andra likartade sammanslutningar.

§2 Språk
Föreningens officiella språk är svenska.

§3 Inval
Envar välfrejdad person kan, efter därom gjord ansökan, av styrelsen inväljas som medlem.

§4 Medlemmar
Föreningens medlemmar utgörs av aktiva och passiva. Dessutom kan till hedersledamot genom enhälligt beslut väljas person, som gjort sig särskilt förtjänt om föreningen eller på ett utmärkt sätt befordrat dess syften. Hedersledamot utses på förslag av styrelsen vid föreningens medlemsmöte.

§5 Utgå från förening
Medlem som önskar utgå ur föreningen, bör därom skriftligen anmäla hos styrelsen, dess ordförande, eller muntligen till föreningsmötets protokoll. Medlem, som bryter mot föreningens stadgar eller i övrigt handlar mot hederns lagar, kan av styrelsen uteslutas ur föreningen, dock honom obetaget att skriftligen inom en månad efter beslutets delförande söka ändring i styrelsens beslut, vilken skrivelse bör behandlas vid nästpåföljande möte.

§6 Avgifter
Årsavgifterna, som fastställs på höstmötet bör inbetalas före medlemsmötet för att inneha rösträtt på mötet.

§7 Styrelsen
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av tre (3) till sex (6) ordinarie ledamöter, varav en är ordförande, samt en (1) till två (2) generella suppleanter. Ordinarie ledamöter utser inom sig viceordförande och sekreterare, samt får utse person, vilken ej behöver tillhöra styrelsen, till kassör. Styrelsen har att verka för föreningens framåtskridande och utveckling, övervaka att dessa stadgar efterlevs och är gemensamt ansvarig för föreningens tillgångar och egendom samt skall till vårmötet angiva berättelse över föreningens verksamhet.

§8 Styrelsens sammanträde
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande (sekreterare) och är beslutför om ordförande eller viceordförande, samt fler än hälften av styrelsens ordinarie ledamöter, är närvarande. Beslut fattas genom enkel röstpluralitet, vid lika röstetal gäller den åsikt mötets ordförande biträder.

§9 Ordförande
Ordförande är föreningens officiella representant och leder dess förhandlingar. l ordförandens frånvaro träder viceordförande i hens ställe.

§10 Sekreterare
Sekreteraren skall i styrelsen föra matrikel över föreningens medlemmar, sköta föreningens korrespondens, föra och utskriva protokoll såväl vid styrelsens som föreningens sammanträden, samt handhava vården av föreningens arkiv.

§11 Teckningsrätt
Föreningens namn tecknas av ordföranden eller viceordföranden endera och kontrasigneras av sekreteraren eller vicesekreteraren. Ordföranden eller vice ordföranden får var för sig teckna föreningens namn i elektroniska kanaler.

§12 Kassör
Kassören åligger att uppbära alla avgifter och verkställa alla utbetalningar för föreningens räkning.

§13 Räkenskaper
Föreningens räkenskaper avslutas per 31 december och skola i god tid före vårmötet överlämnas åt revisorn/verksamhetsgranskaren, som före vårmötet skola till styrelsens avgiva berättelse över slutförd granskning.

§14 Ordinarie möten
Föreningen sammanträder till ordinarie möten inom april månad vårmöte och inom november månad höstmöte.
Vid vårmötet behandlas följande ärenden:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Val av viceordförande för mötet
 3. Val av två (2) justeringsmän för mötets protokoll.
 4. Konstatera att mötet är stadgeenligt sammankallat.
 5. Föredragning av årsberättelsen.
 6. Resultat och revisionsberättelse, beslut om fastställande av bokslut samt beviljande av ansvarsfrihet åt den avgående styrelsen.
 7. Kan utse en valberedning på 1-4 personer, varav en (1) är sammankallare.
 8. Övriga av styrelsen till behandling föreslagna ärenden.

Vid höstmötet behandlas följande ärenden:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Val av två (2) justeringsmän för mötets protokoll. 
 3.  Konstatera att mötet är stadgeenligt sammankallat.
 4. Val av föreningens ordförande för följande verksamhetsår, som tillika är styrelsens ordförande.
 5. Val av ytterligare två (2) till fem (5) ordinarie ledamöter, samt en (1) till två (2) generella
  suppleanter i styrelsen vilka samtliga väljes för ett (1) år i taget.
 6. Val av en (1) revisor/verksamhetsgranskare och en (1) ersättare för denne, vilka väljes för ett (1) år
  i taget.
 7. Fastställande av årsavgifterna.
 8. Fastställande av budgeten för följande verksamhetsår.
 9. Val av specialutskott för följande verksamhetsår kan väljas. Alla utskottsmedlemmar kan inte
  sluta samtidigt, utan minst två (2) medlemmar måste fortsätta i utskottet.
 10. Godkännande av föreningens policydokument
 11. Övriga av styrelsen till behandling föreslagna ärenden.

§15 Allmänna möten
Föreningen sammanträder till allmänna möten på kallelse av styrelsen eller då minst tio (10) medlemmar därom hos styrelsen skriftligen anhållit. Kallelse till allmänt möte, kallelse till vår- och höstmöte utfärdas genom annons i minst en av orten spridd svenskspråkig tidning och via sociala medier/hemsida och kallelse bör till vår- och höstmöte utgå minst en vecka, till allmänt möte minst tre dagar före sådant möte. Övriga meddelanden bringas till medlemmars kännedom på föreningens hemsida eller sociala medier.

§16 Vår- och höstmöte
På vår- och höstmöte avgöras frågor genom enkel röstpluralitet utom i de fall § 18 och § 19 förutsätta och sker omröstning öppet såvida ingen annorlunda påyrkar. Vid lika röstetal segrar den åsikt mötets ordförande biträder, utom vid val då lotten skiljer.

§17 Representation
Medlem äger icke rätt att utan styrelsens medgivande i tävlan utom föreningen representera densamma.

§18 Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar kan ske endast på vår- eller höstmöte och fordras för att sådan ändring skall varar giltig minst trefjärdedelars (3/4) röstpluralitet.

§19 Upplösning
Beslut om upplösning av föreningen kan fattas på vår- och höstmötet med trefjärdedelars (3/4) röstpluralitet och bör sådant beslut stadsfästas på allmänt möte, som äger rum tidigast en (1) månad och senast två (2) månader efter vår- eller höstmötet. I händelse av upplösning övergå föreningens tillgångar och egendom till annan i kommunen verkande åländsk idrotts- eller annan för ungdom verkande förening och äger sista mötet besluta till vilken förening egendom skall överlåtas.

Rulla till toppen