Föreningens stadgar

Här finns föreningens stadgar som reviderades på vårmötet i april 2021.

Stadgar för Hammarlands Idrottsklubb.

§1 Ändamål
Hammarlands Idrottsklubb, med hemort i Hammarland, stiftad den 14.4.1941, har till ändamål att väcka och höja intresset för idrott och kroppskultur, utbilda goda  idrottare och verka för gott kamratskap. Klubben försöker uppnå ovannämnda ändamål genom att för sina aktiva medlemmar anordna instruktionstillfällen och träningstillfällen i olika idrottsgrenar och därjämte tävlingar såväl inom klubben som med andra likartade sammanslutningar.

§2 Språk
Föreningens officiella språk är svenska.

§3 Inval
Envar välfrejdad person kan, efter därom gjord ansökan av styrelsen inväljas som medlem.

§4 Medlemmar
Föreningens medlemmar utgörs av aktiva och passiva. Dessutom kan till hedersledamot genom enhälligt beslut väljas person, som gjort sig särskilt förtjänt om föreningen eller på ett utmärkt sätt befordrat dess syften. Hedersledamot utses på förslag av styrelsen vid föreningens medlemsmöte.

§5 Utgå från förening
Medlem som önskar utgå ur föreningen, bör därom skriftligen anmäla hos styrelsen, dess ordförande, eller muntligen till föreningsmötets protokoll.

Medlem, som bryter mot föreningens stadgar eller i övrigt handlar mot hederns lagar, kan av styrelsen uteslutas ur föreningen, dock honom obetaget att skriftligen inom en månad efter beslutets delförande söka ändring i styrelsens beslut, vilken skrivelse bör behandlas vid nästpåföljande möte.

§6 Avgifter
Årsavgifterna, som fastställs på höstmötet bör inbetalas före medlemsmötet för att inneha rösträtt på mötet.

§7 Styrelsen
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av ordförande och fem (5) personer samt två (2) suppleanter. De utser inom sig viceordförande, sekreterare och vicesekreterare, samt får utse person, vilken ej behöver tillhöra styrelsen, till kassör. Styrelsen har att verka för föreningens framåtskridande och utveckling, övervaka att dessa stadgar efterlevs och är gemensamt ansvarig för föreningens tillgångar och egendom samt skall till vårmötet angiva berättelse över föreningens verksamhet.

§8 Styrelsens sammanträde
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande (sekreterare) och är beslutför om fyra (4) ledamöter äro närvarande.
Beslut fattas genom enkel röstpluralitet, vid lika röstetal gäller den åsikt mötets ordförande biträder.

§9 Ordförande
Ordförande är föreningens officiella representant och leder dess förhandlingar. I ordförandens frånvaro träder viceordförande i hens ställe.

§10 Sekreterare
Sekreteraren skall i styrelsen föra matrikel över föreningens medlemmar, sköta föreningens korrespondens, föra och utskriva protokoll såväl vid styrelsens som föreningens sammanträden, samt handhava vården av föreningens arkiv.
Vid förfall för sekreteraren träder vicesekreteraren i hens ställe.

§11 Teckningsrätt
Föreningens namn tecknas av ordföranden eller viceordföranden endera och kontrasigneras av sekreteraren eller vicesekreteraren. Ordföranden har ensam rätt att teckna föreningen elektroniskt.

§12 Kassör
Kassören åligger att uppbära alla avgifter och verkställa alla utbetalningar för föreningens räkning.

 

§13 Räkenskaper
Föreningens räkenskaper avslutas per 31 december och skola i god tid före vårmötet överlämnas åt revisorn/verksamhetsgranskaren, som före vårmötet skola till styrelsens avgiva berättelse över slutförd granskning.

§14 Ordinarie möten
Föreningen sammanträder till ordinarie möten inom april månad vårmöte och inom november
månad höstmöte.

Vid vårmötet behandlas följande ärenden:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Val av två (2) justeringsmän för mötets protokoll.
 3. Konstatera att mötet är stadgeenligt sammankallat.
 4. Föredragning av årsberättelsen.
 5. Resultat och revisionsberättelse, beslut om fastställande av bokslut samt beviljande av ansvarsfrihet åt den avgående styrelsen.
 6. Kan utse en valberedning på 1-4 personer, vara en (1) är sammankallare.
 7. Övriga av styrelsen till behandling föreslagna ärenden.

Vid höstmötet behandlas följande ärenden:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Val av två (2) justeringsmän för mötets protokoll.
 3. Konstatera att mötet är stadgeenligt sammankallat.
 4. Val av föreningens ordförande för följande verksamhetsår, som tillika är styrelsens ordförande.
 5. Val av fem (5) medlemmar, samt två 2 (2) suppleanter i styrelsen vilka samtliga väljes för ett (1) år i taget.
 6. Val av en (1) revisor/verksamhetsgranskare och en (1) ersättare för denne, vilka väljes för ett (1) år i taget.
 7. Fastställande av årsavgifterna.
 8. Fastställande av budgeten för följande verksamhetsår.
 9. Val av specialutskott för följande verksamhetsår kan väljas. Alla utskottsmedlemmar kan inte sluta samtidigt, utan minst två (2) medlemmar måste fortsätta i utskottet.
 10. Övriga av styrelsen till behandling föreslagna ärenden.

§15 Allmänna möten
Föreningen sammanträder till allmänna möten på kallelse av styrelsen eller då minst tio (10) medlemmar därom hos styrelsen skriftligen anhållit.

Kallelse till allmänt möte, kallelse till vår- och höstmöte utfärdas genom annons i minst en av orten spridd svenskspråkig tidning, genom cirkulär till samtliga medlemmar eller via sociala medier/hemsida och kallelse bör till vår- och höstmöte utgå minst en vecka, till allmänt möte minst tre dagar före sådant möte. Övriga meddelanden bringas till medlemmars kännedom genom anslag på föreningens hemsida eller sociala medier eller och genom cirkulär.

§16 Vår- och höstmöte
Å vår- och höstmöte avgöras frågor genom enkel röst pluralitet utom i de fall §18 och §19 förutsätta och sker omröstning öppet såvida ingen annorlunda påyrkar. Vid lika röstetal segrar den åsikt mötets ordförande biträder, utom vid val då lotten skiljer.

§17 Representation
Medlem äger icke rätt att utan styrelsens medgivande i tävlan utom föreningen representerar densamma. Medlem skall även betala medlemsavgiften för att representera föreningen.

§18 Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar kan ske endast å vår- eller höstmöte och fordras för att sådan ändring skall varar giltig minst trefjärdedelars (3/4) röstpluralitet.

§19 Upplösning
Beslut om upplösning av föreningen kan fattas å vår- och höstmötet med trefjärdedelars (3/4) röstpluralitet och bör sådant beslut stadsfästas å allmänt möte, som äger rum tidigast en (1) månad och senast två (2) månader efter vår- eller höstmötet.

I händelse av upplösning övergå föreningens tillgångar och egendom till annan i kommunen verkande åländsk idrotts- eller annan för ungdom verkande förening och äger sista mötet besluta till vilken förening egendom skall överlåtas.

Rulla till toppen